GRI-index

Hansels hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.

Organisationsprofil
GRI-referens GRI-upplysning Hänvisning Hansels väsentlighetstema/Reservation
102-1 Organisationens namn Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-2 Viktigaste verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-3 Huvudkontorets lokalisering Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-4 Lokalisering av verksamheten Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-6 Marknadsnärvaro Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Goda anbud i konkurrensutsättningarna

102-7 Organisationens storlek Personalstyrkan fortsatte växa

Nyckeltal och ekonomisk ställning

Personal och organisation

102-8 Information om personalstyrka Personalstyrkan fortsatte växa. Ej tillämpligt nyckeltal för punkt a och c: Könsfördelningen anges för hela personalstyrkan eftersom den är relativt liten. En närmare specificering är inte ändamålsenlig.
102-9 Leverantörskedja Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-10 Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja Goda anbud i konkurrensutsättningarna Ej helt tillämpligt nyckeltal: Inga förändringar i organisationen 2021.
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Styrning av hållbarhetsarbetet Ej tillämpligt nyckeltal: Hansels verksamhet har ingen direkt miljöpåverkan, eftersom bolaget inte har någon egen produktion. I hållbarhetsanalysen redovisas indirekta konsekvenser.
102-12 Externa initiativ Tillsammans för bättre offentlig upphandling
102-13 Medlemskap i organisationer och intresseorganisationer Inköpscentralens verksamhet
Strategi
102-14 Kommentar från verkställande direktören Verkställande direktören har ordet

Översikt över händelserna 2021

102-15 Väsentligaste påverkan, risker och möjligheter Risker och riskhantering
Etik och integritet
102-16 Värdegrund och affärsprinciper Goda framsteg med integrationsstrategin

Värdediskussionen engagerade personalen

Affärsprinciperna på vår webbplats

Insyn och transparens vid offentlig upphandling

Bekämpning av grå ekonomi

102-17 Mekanismer för råd och kommunikation avseende etik Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Översikt över händelserna 2021

Insyn och transparens vid offentlig upphandling

Bekämpning av grå ekonomi

Styrning
102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning Hansel – offentliga sektorns inköpscentral

Styrning av hållbarhetsarbetet

102-19 Delegering av ansvar för hållbarhet Styrning av hållbarhetsarbetet
102-20 Ledningsansvar och rapporteringsrelationer vad gäller hållbarhetsfrågor Styrning av hållbarhetsarbetet
102-24 Urvalsprocess för styrelse och ledningsgrupp Hansel – offentliga sektorns inköpscentral Ej tillämpligt nyckeltal (b): Hansel har ingen handlingsmodell för personval, utan vi följer statens principer för ägarstyrning.
102-32 Godkänna hållbarhetsredovisningen Styrning av hållbarhetsarbetet
Intressentdialog
102-40 Förteckning över intressentgrupper Intressentgrupp
102-41 Kollektivavtal Personal och organisation Hansel har ett eget kollektivavtal för tjänsteinnehavare. Den omfattar bolagets anställda med undantag av verkställande direktören.
102-42 Identifiering och urval av intressenter Intressentgrupp
102-43 Metoder för intressentdialog Webbinarierna intresserade intressenter Stöda, engagera och handleda kunder och leverantörer
102-44 Frågor som lyfts fram av intressenterna Verkställande direktören har ordet

Tillsammans för bättre offentlig upphandling

Redovisningsprinciper
102-45 Enheter som ingår i koncernbokslutet Bolagets årsredovisning täcker hela verksamheten. Hansel är inte en koncern.
102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar Väsentlighetsanalys
102-47 Frågor som identifierats som väsentliga Väsentlighetsanalys
102-48 Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Styrning av hållbarhetsarbetet
102-49 Förändringar i redovisning Styrning av hållbarhetsarbetet

Vi utredde utsläppen

Bolaget lämnade miljöprogrammet Green Office år 2021.
102-50 Redovisningsperiod Styrning av hållbarhetsarbetet
102-51 Senaste redovisning Styrning av hållbarhetsarbetet
102-52 Redovisningscykel Styrning av hållbarhetsarbetet
102-53 Kontaktperson för frågor Styrning av hållbarhetsarbetet
102-54 Förenlighet med GRI Standards Styrning av hållbarhetsarbetet
102-55 GRI innehållsindex GRI-index
102-56 Externt bestyrkande Oberoende bestyrkanderapport
Styrning
103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar Väsentlighetsanalys
103-2 Förklaring av ledningsmetod och dess komponenter Styrning av hållbarhetsarbetet

Väsentlighetsanalys

103-3 Bedömning av ledningsmetodens effekt Styrning av hållbarhetsarbetet

Väsentlighetsanalys

Ekonomiskt resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Större utbud av gemensam upphandling

Nyckeltal och ekonomisk ställning

Goda framsteg med integrationsstrategin

Effektiv upphandling inom den offentliga sektorn

Hansel bidrar till en effektivare offentlig ekonomi genom att konkurrensutsätta upphandlingar och bistå kunderna med upphandlingar och upphandlingsledning.

Indirekt ekonomisk påverkan
203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan Goda framsteg med integrationsstrategin

Goda anbud i konkurrensutsättningarna

Effektiv upphandling inom den offentliga sektorn

Fungerande marknad och god konkurrensutsättningssed

Antikorruption
205-2 Utbildning kring antikorruption Hansel – offentliga sektorns inköpscentral Insyn och transparens vid offentlig upphandling

Bekämpning av grå ekonomi

Utbildning pågår hela tiden och gäller hela personalen, varför specificerade nyckeltal inte finns tillgängliga. År 2021 ordnades utbildning om tjänsteinnehavarens etik. Inspelningen är permanent tillgänglig för personalen.

Miljömässiga leverantörsutvärderingar
Hansel 1 Andel gemensamma upphandlingar som tilldelats hållbarhetsmärke, % Styrning av hållbarhetsarbetet Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön

Hansel tilldelar hållbarhetsmärke till upphandling som uppfyller vissa kriterier. Vi mäter andelen hållbarhetsmärkta upphandlingar av samtliga upphandlingar.

308-2 Negativ miljöpåverkan inom leverantörskedjan och vidtagna Styrning av hållbarhetsarbetet Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön

I Hansels hållbarhetsanalys bedöms de positiva miljökonsekvenser som eftersträvas i upphandlingen, upphandlingens negativa miljökonsekvenser samt sätt att minska dessa skador eller främja uppnåendet av mål. Vid utgången av 2021 hade Hansel över 800 kontraktsleverantörer, vars antal varierar. Miljömärke tilldelas på Hansel till gemensamma upphandlingar, inte kontraktsleverantörer.

Utbildning
404-1 Antal utbildningsdagar Personalstyrkan fortsatte växa. Välmående och kompetenta medarbetare