Väsentlighetsanalys

Hållbarhet är en stor fråga i samband med offentlig upphandling och vi vill beakta dess olika dimensioner i vår verksamhet. Hansels väsentlighetsmatris omfattar nio dimensioner och den har senast uppdaterats efter ägo- och företagsarrangemangen hösten 2019 då Hansels tjänster blev tillgängliga för hela offentliga förvaltningen i Finland. År 2020 kopplades matrisen samman med FN:s Globala mål. Man såg inget behov av att justera matrisen 2021.

Klicka på bollarna i matrisen för mer information.