Intressentgrupp

Analys av viktiga intressentgrupper med regelbundet samarbete med Hansel

Intressentgrupp Förväntningar på Hansel Inverkan på Hansels affärsverksamhet Samarbetssätt och verksamhetsstrategi Ansvarig part
Kundrelationer
Upphandlande enheter Kontraktsvillkor och priser som möjliggör totalekonomiska och högklassiga upphandlingar. Stöd för konkurrensutsättning av ramavtal och egna upphandlingar. Minimerade risker för inköp och upphandling. Lättare upphandling, behovet av stöd för utveckling av upphandlingsverksamheten har ökat. Mycket stor Verksamheten grundar sig på en kundplan som utarbetas varje år, i vilken man antecknar fokusområdena och de viktigaste åtgärderna för att utveckla kundrelationen. Kundteamet
Kundforum Möjlighet att påverka Hansels verksamhet Betydande Regelbundna möten Verkställande direktören och vice verkställande direktören
Kategoriernas kundnätverk Möjlighet att påverka Hansels verksamhet Betydande Regelbundna möten Kategorichefen
Statens tjänsteleverantörer
Samarbetsforum för statens tjänsteleverantörer Synergier för övrig verksamhet Ömsesidigt erfarenhetsutbyte på olika delområden Ledningens forum, kommunikations- och marknadsföringssamarbete, t.ex. ValtioExpo Verkställande direktören
Senatfastigheter Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Fördjupat och systematiskt samarbete Intensivt och regelbundet samarbete, utvecklingstjänster Utvecklingschefen för samarbetet, kundteamet
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Stor inverkan, viktigt att upprätthålla intresset, betydande partner inom IKT Experttjänster och samarbete enligt statens upphandlingsstrategi: Hansels konkurrensutsättningskompetens och Valtoris koncept för IKT-tjänster Kundteamet, kategorihanteringen, IKT-teamet
HAUS Kehittämiskeskus Oy Samarbete kring utbildning som tillhandahålls Hansels kunder. Hansels medarbetare som utbildare inom upphandling. Kompetensutveckling bland Hansels medarbetare Utbildningsplanering Cheferna
Utvecklingsgrupp för aktörer inom statskoncernen Aktiv utveckling av upphandlingsverksamheten inom staten Betydande Regelbundna möten och gemensamma utvecklingsprojekt Kategoridirektören
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Stöd för affärsverksamhet genom resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten. Kontinuerligt samarbete Samarbetsprojekt, Handi-systemet och statsförvaltningens AI-nätverk Ekonomidirektören, kategoridirektören
Statskontoret Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Ökande inverkan. Viktig aktör i utvecklingen av statens ekonomi- och personaladministration. Samarbetsprojekt, t.ex. #Kunskapsspurten Ekonomidirektören, kategoridirektören
Leverantörsrelationer
Kontraktsleverantörerna Framgångsrika affärer med organisationer inom den offentliga förvaltningen. Kvalificerade upphandlingar och icke-diskriminerande och jämlikt bemötande. Möjligheter till extra försäljning. Mycket stor betydelse som tillhandahållare av högklassiga och ansvarsfulla produkter. Uppgörande av verksamhetsplaner, samordning av leverantörssamarbetet Kategorihanteringen
Övriga leverantörer Vill få mer försäljning. Jämlikt och icke-diskriminerande bemötande och verifiering av detta. Liten inverkan Kommunikation om urvalsgrunder, marknadsföring av konkurrensutsättningar Kategorihanteringen, kundteamet
Arbetstagarrelationer och styrelsen
Medarbetarna Bra arbetsgivare, balans mellan arbete och fritid Mycket stor Fortlöpande åtgärder för att främja arbetshälsan Verkställande direktören
Hansel Ab:s styrelse Välskött och framgångsrikt bolag Stor Styrelsesamarbete enligt aktiebolagslagen Verkställande direktören, personalrepresentanten
Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry (Hyry) Fungerande samarbete mellan medarbetarna och arbetsgivaren Mycket stor Regelbundna möten Verkställande direktören
De Högre Tjänstemännen YTN rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetstagarsidan Liten inverkan och litet intresse Förtroendemannens deltagande i utbildningar och aktiv kontakt med förtroendemannen Förtroendemannen, personalchefen
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetsgivarsidan Liten inverkan och litet intresse Läget uppföljs och kontakt tas vid behov Verkställande direktören
Ägarstyrning och lagstiftning
FM/ägaren En väl ledd, ansvarsfull och innovativ organisation, som sparar pengar för den offentliga förvaltningens upphandlingsverksamhet. Stor Samarbetsprojekt, t.ex. VAHTI ledningsgruppen för informationssäkerhet, aktivt framförande av synpunkter på möjligheter att utveckla upphandlingsverksamheten och spara Verkställande direktören, direktören för den digitala affärsverksamheten
Kommunförbundet/ägaren En väl ledd, ansvarsfull och innovativ organisation, som sparar pengar för den offentliga förvaltningens upphandlingsverksamhet. Stor Samarbetsprojekt, aktiv växelverkan Verkställande direktören, vice verkställande direktören
FM:s avdelning för utveckling av statsförvaltningen, enheten för koncernpolitik Ansvar för och deltagande i samarbetsprojekt, expertsynpunkter på upphandling Mycket stor betydelse Samarbetsprojekt, t.ex. Hilma, ändringar av Hansel-lagen Verkställande direktören, direktören för juridiska ärenden, direktören för den digitala affärsverksamheten
Arbets- och näringsministeriet Framförande av upphandlingsperspektivet för att utveckla lagstiftningen Mycket stor Deltagande i arbetsgrupper, diskussions- och informationsmöten Direktören för juridiska ärenden, kategoridirektören
Näringsliv, organisationer och hållbarhetsfrågor
Branschorganisationerna Dialog för att utveckla kontraktsvillkoren. Vilja att säkerställa rimliga kontraktsvillkor för branschen. Måttlig Upprätthållande av samarbetet (regelbundna möten, representation i konkurrensutsättningen) Kategorihanteringen
Civilsamhällesorganisationerna Erfarenheter och praktiska exempel relaterade till branschen Tilltagande betydelse då ansvarsaspekten betonas Samarbetsprojekt Hållbarhetsgruppen
Finlands näringsliv EK Påverkan på kontraktsvillkor, öka medlemmarnas medvetenhet om offentlig upphandling. Måttlig Samarbete, möten vid behov Verkställande direktören
Företagarna i Finland Vill i synnerhet främja ställningen för små och medelstora företag i Hansels konkurrensutsättningar. Måttlig Fördjupat samarbete Verkställande direktören, vice verkställande direktören, kategoridirektören
Föreningen för offentliga upphandlingar Kontakter och utbyte av erfarenheter i expertnätverk inom branschen Rollen utvecklas Målet är en aktiv roll och ett nära samarbete Direktören för juridiska ärenden
Miljöministeriet Föregångare inom hållbar upphandling Stor inverkan, varierande intresse (lagstiftning, EU) Fortsatt samarbete Hållbarhetsgruppen
Finlands miljöcentral Samarbetspartner och expert på upphandling, kundrelation Måttlig Fortsatt samarbete Hållbarhetsgruppen
Motiva Informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig Fortsatt samarbete Hållbarhetsgruppen
Finnwatch Samarbetspartner och expert, informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig Fortsatt samarbete Kategorihanteringen, hållbarhetsgruppen
WWF Samarbetspartner och expert, informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig betydelse Fortsatt samarbete Hållbarhetsgruppen
LOGY Nätverk för aktörer inom upphandlingsbranschen, främjande av offentliga upphandlingar Måttlig betydelse Teamen för offentliga upphandlingar och ansvarsfrågor Kategoridirektören, hållbarhetsgruppen
Open Knowledge Finland Samarbetspartner och expert inom främjande av öppen data Måttlig betydelse Samarbete efter behov, till exempel tjänsten Granskaupphandlingar.fi och tillgång till upphandlingsdata som öppen data Ekonomidirektören, direktören för den digitala affärsverksamheten
Kommunala aktörer
KL-Kuntahankinnat Oy Viktig samarbetspartner enligt delägaravtalet om företags- och ägararrangemangen Betydande Fortsatt samarbete enligt avtalet Verkställande direktören
Regionala inköpscentraler Regelbundna kontakter och gemensam intressebevakning Ökande betydelse Fortsatt samarbete Verkställande direktören
Övriga intressentgrupper
Samarbetsforum för offentlig upphandling Implementering av den nationella upphandlingsstrategin i Hansels tjänster Betydande Regelbundna möten och arbete i ledningsgruppen och temagrupperna Verkställande direktören, ansvarspersonerna i temagrupperna
Upphandlande enheter i övriga EU-länder Närmare samarbete och bästa praxis, utvecklingsidéer Betydande Fortsatt samarbete Verkställande direktören
Europeiska kommissionen Utveckling av offentliga upphandlingar Ökande betydelse Arbetsgrupper, t.ex. eCertis och EXEP Verkställande direktören
OECD Utveckling av offentliga upphandlingar Måttlig Deltagande i nätverk Verkställande direktören
Konkurrens- och konsumentverket KKV Tillsyn av offentlig upphandling och efterlevnaden av konkurrenslagen samt samarbete i konkurrensrättsliga ärenden Ökande betydelse Regelbundna möten Direktören för juridiska ärenden
Medierna Information om offentlig upphandling Måttlig Aktiv service: artiklar och material Kommunikationschefen
Aalto-universitetets handelshögskola Samarbetspartner och expert på offentliga upphandlingar Måttlig Forskningsprojekt och deltagande i nätverk Ekonomidirektören
Nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling En betydande aktör i nätverket Betydande Regelbundna möten Verkställande direktören
Finansministeriets koordineringsgrupp för informationsförvaltningen Informationsutbyte, samarbete Måttlig Regelbundna möten Direktören för den digitala affärsverksamheten
Säkerhetsmyndigheternas samarbetsnätverk Beakta säkerhetsmyndigheternas behov i Hansels tjänster Betydande Regelbundna möten Kundteamet