Styrning av hållbarhetsarbetet

Varje medarbetare på Hansel har ansvar för hållbarheten – och det är synnerligen sant för hållbarhetsgruppen, som för närvarande består av åtta medlemmar från olika delar av organisationen. Gruppens ordförande är ekonomidirektören som också ansvarar för temat i ledningsgruppen. Gruppen har till uppgift att arbeta fram hållbarhetsprocesser, följa lagstiftningen på området samt utbilda och informera om hållbarhetsfrågor. I november 2021 ordnade gruppen en hållbarhetsdag kring teman som hållbarhetsrevisioner och utsläppsberäkning.

Hansels styrelse diskuterar också regelbundet hållbarhetsfrågor. I slutet av året sammanfattade Hansel sin hållbarhetskompetens i en rapport som lämnades till Finansministeriet.

Synliggjorda hållbarhetsmål

Hållbarhetsanalysen, som är Hansels verktyg för hållbarhetsbedömning av gemensamma upphandlingar, togs i bruk i slutet av 2019. Analysen görs på bolagets alla gemensamma upphandlingar. Efter analysen avgör två medlemmar i hållbarhetsgruppen tillsammans om upphandlingen kan tilldelas hållbarhetsmärken. År 2021 gjordes hållbarhetsanalyser av 50 gemensamma upphandlingar (2020: 23 gemensamma upphandlingar). Kunderna har insyn i hållbarhetsinformationen om upphandlingen och de tilldelade märkningarna via fliken för hållbarhet på Hansel.fi. De kan också använda sig av informationen i sin egen hållbarhetsredovisning.

Syftet med processen för hållbarhetsanalyser är att hjälpa kategorichefen och konkurrensutsättningsteamet att begrunda de olika hållbarhetsaspekterna i samband med konkurrensutsättning. I analysen relateras upphandlingens hållbarhet till de fastställda hållbarhetsmålen. Genom olika frågor ska man ta ställning till om frågan berör upphandlingen och om upphandlingen medför negativa konsekvenser eller en identifierad risk. Teamet ska begrunda på vilket sätt positiva effekter kan erhållas och vilka åtgärder Hansel ska kräva för att lindra de negativa konsekvenserna och åstadkomma positiva effekter. Medlemmarna i hållbarhetsgruppen hjälper i detta arbete.

Gemensam upphandling med hänsyn till hållbarhet

Processen för hållbarhetsanalyser utvecklades 2021 så att det i XRM ska antecknas för varje gemensam upphandling, vilka av de hållbarhetsmål som upptas i analysen den uppfyller. Mål som hänför sig till miljömärket är bland annat minskning av växthusgasutsläppen, energieffektivitet, minskning av användningen av skadliga ämnen samt cirkulär ekonomi.

Inom social hållbarhet lyfts fram aspekter som rätten till arbete och de mänskliga rättigheterna, sysselsättning genom upphandling, beaktande av jämlikhet eller tillgänglighet samt integrering av Code of Conduct-kriterier.

Till målen för ekonomisk hållbarhet hör exempelvis säkerställande av den ekonomiska styrkan, kostnadseffektivitet och stärkande av försörjningsberedskapen.

Noggrann uppföljning av hållbarhetsmålen möjliggör bättre rapportering.

Hållbarhetsmärken vid gemensam upphandling

 

2021 2020
MN € % st. % MN € % st. %
Redovisade gemensamma upphandlingar totalt 1 051,5 228 916,0 228
Märkning för ekonomisk hållbarhet 1 051,5 100 228 100 911,2 99 227 100
Miljömärkning 621,6 59 180 79 600,5 66 135 59
Märkning för social hållbarhet 191,2 18 55 24 127,0 14 10 4
Innovationsmärke 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0

Hållbarhetsmärken per kategori

Kategori Gemensamma upphandlingar 2020, MN € Miljömärke, MN € Social hållbarhet, MN € Ekonomisk hållbarhet. MN € Miljömärke, % Social hållbarhet, % Ekonomisk hållbarhet, %
Fordons- och logistiktjänster 97,5 81,1 6,4 97,5 83 7 100
Experttjänster 127,6 17,5 0 127,6 14 0 100
Livsmedel och restaurangtjänster 86,3 86,3 77,6 86,3 100 90 100
Energi 107,1 73,8 3,5 107,1 69 3 100
HR- och hälsovårdstjänster 90,7 8,6 8,6 90,7 9 9 100
It-utrustning 90,9 73,3 56,0 90,9 81 62 100
Inredning och kontorstjänster 84,0 83,4 26,3 84,0 99 31 100
Datorsalstjänster och -⁠utrustning 45,4 44,1 0 45,4 97 0 100
Rese- och mötestjänster 20,5 20,3 10,9 20,5 99 53 100
Programvara 115,1 2,2 0 115,1 2 0 100
Rengöringstjänster och rengöringsmaterial 52,1 52,1 0 52,1 100 0 100
Ekonomi- och finanstjänster 66,4 54,9 0 66,4 83 0 100
Datakommunikation 34,8 4,0 2,0 34,8 11 6 100
Säkerhetsteknik och säkerhetstjänster 33,1 20,0 0 33,1 60 0 100
Totalt 1 051,5 621,6 191,2 1 051,5 59 18 100

 

Hansels hållbarhetsredovisning

Resultaten av verksamheten i anslutning till hållbarhetsarbetet presenteras i en hållbarhetsredovisning som årligen ges ut på finska, svenska och engelska som en del av årsberättelsen. Vad gäller hållbarhetsredovisningen redovisas i berättelsen nyckeluppgifter samt intressanta händelser och resultaten i fråga om hållbarhet för år 2021. Hållbarhetsredovisningen om 2020 publicerades 24.4.2021. Den bygger på den internationella redovisningsmodellen GRI Standards. Vi rapporterar i enlighet med tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.

I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per väsentlighetstema, anger vilken GRI Standard som tillämpats och hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten. Om uppgift saknas, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Redovisningen sammanställs av hela hållbarhetsgruppen och den godkänns av ledningsgruppen. Redovisningen lämnas också styrelsen för kännedom.

Foto:
Lasse Lecklin och Hansel kommunikation. Personerna på fotografierna i årsberättelsen är experter på Hansel.

Mer information lämnas av
Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 444 4289

Hansels hållbarhetsredovisning finns på finska på vuosikertomus2021.hansel.fi, på svenska på arsberattelse2021.hansel.fi och på engelska på annualreport2021.hansel.fi. Hållbarhetsredovisningen publiceras för nionde gången endast som webbversion och den har verifierats av revisionssamfundet KPMG Oy Ab.