Konkurrensutsättning med påverkan

År 2021 deltog Hansels experter i genomförandet av nästan 180 konkurrensutsättningar för kunder. Med dessa konkurrensutsättningar avses här sådana konkurrensutsättningar som inte ingick i Hansels gemensamma upphandlingar och som vi genomförde i samarbete med kunder.

Sedan 2020 har vi som en del av dessa konkurrensutsättningar mätt den påverkan som uppnås genom upphandlingen. Mätningen görs i princip i början av varje konkurrensutsättning med vår egen modell för påverkansmätning.

När en konkurrensutsättning lanseras fastställer och antecknar projektgruppen de verbala och numeriska målen (på skalan 0–2). Vid målsättningen beaktas följande fem dimensioner av påverkan:

 1. Hållbarhet
 2. Innovation
 3. Kostnadsbesparingar
 4. Produktens eller tjänstens kvalitet
 5. Kompetensökning

De fastställda numeriska och verbala målen anger den påverkan och ambitionsnivå som konkurrensutsättningen är tänkt att uppnå. Måttliga mål kan till exempel vara kontraktsklausuler avsedda att höja hållbarhetsnivån något. Ett mer ambitiöst hållbarhetsmål kan vara till exempel att förbjuda anbud innehållande produkter eller tjänster som tidigare varit godkända, men som är skadliga för miljön, i den kommande konkurrensutsättningen. Ett mål för att minska kostnaderna (t.ex. med 30 % från det nuvarande) kan vara till exempel ett betydande kostnadsbesparingsmål som ska tillgodoses genom konkurrensutsättningen.

Mätningen (dvs. den numeriska och den verbala bedömningen) upprepas efter projektet, och resultaten jämförs med de mål som uppställts vid lanseringen.

I takt med att data samlas in börjar rapporteringen – utöver de enskilda projekten – teckna en mer omfattande bild av den påverkan som uppnåtts genom konkurrensutsättningarna för kunder. Statistiken omfattar för närvarande data om 118 konkurrensutsättningar. Av dessa har 77 projekt redan avslutats och det finns redovisade data om påverkansbedömningarna vid både målsättningen och projektets slut.

Påtaglig påverkan

Utifrån de insamlade data kan man utröna hur olika aspekter av påverkan avspeglas i enskilda konkurrensutsättningar. Dessutom kan man genom att analysera hela dataunderlaget dra slutsatser om hurdan påverkan de kundspecifika konkurrensutsättningarna oftast genererar. Uppgifterna preciseras i takt med att dataunderlaget växer, men redan i detta skede kan man göra bland annat följande iakttagelser:

 • I målsättningarna är syftet med påverkan oftast kompetensökning. Hållbarhet är däremot den faktor som i dessa mätningar betonas minst i målsättningen av kundspecifika projekt.
 • På andra plats efter kompetensökning (i både målsättningen och resultatmätningen) nämns förbättring av produktens eller tjänstens kvalitet.
 • Innovationsrelaterade element har funnits i 56 (dvs. knappt hälften) av de utvärderade projekten. I 11 av dessa projekt (9%) har projektgruppen bedömt målen för innovation som betydande.

 

Exempel på verbala bedömningar av några projekt

Innovation

 • Upphandlingens syfte och den tjänst som ska tillhandahållas genom den innehåller för kunden sådana innovativa element som möjliggör en positiv omställning av rutinerna och ökar välbefinnandet; tidigare utfördes uppgifterna av kundens personal. Genom att anskaffa maskiner kunde man ändra på rutinerna. Maskinerna bidrar till att förbättra kvaliteten, ger reperterbara resultat och ökar arbetets effektivitet.

Kostnadsbesparingar

 • Genom konkurrensutsättningen sjönk kostnaderna för tjänsten med cirka 60 procent. Beloppet på besparingen (även jämfört med budgeten) uppgår till flera miljoner euro jämfört med nuläget.
 • De uppställda målen överträffades. Upphandlingen utlystes vid en tidpunkt då anbudsgivaren hade gott om expertkapacitet som den kunde sälja. Upphandlingsvinnaren hade en mycket förmånlig prisnivå. De förmånliga priserna per dagsverke i projektet, som ska genomföras som agil systemutveckling, bidrar till ett lyckat slutresultat. Det vinnande anbudet var cirka 46 procent förmånligare än beräkningarna före konkurrensutsättningen.

Kompetensökning

 • I samband med systemupphandlingen gjorde vi mycket som höjde upphandlingskompetensen i den upphandlande enheten och som har varit till nytta vid fyra andra upphandlingar.

Produktens eller tjänstens kvalitet

 • Kvaliteten på den upphandlade produkten och avtalsvillkoren genererar mätbart mervärde jämfört med den tidigare situationen; kvaliteten (repeterbarheten av resultaten) förbättras, genom att maskinen gör ett noggrannare jobb än människoögat.

Hållbarhet

 • Utrustningen som är föremål för upphandlingen används för att testa litiumbatterier och solceller för undervisning, forskning och utveckling. Syftet med utrustningen leder sannolikt till mer kvalitativa solceller och batterier, vilket minskar den upphandlande enhetens miljöpåverkan.