Vi utredde utsläppen

Hansel har i över tio år haft ett miljöprogram för kartläggning av utsläppen och för målsättning för utsläppsminskning. Det har gett oss en relativt bra bild av organisationens utsläpp. Våren 2021 beslutade vi ändå att lösgöra oss från WWF:s miljösystem Green Office och fördjupa oss i utsläppsberäkningar tillsammans med en konsult som vi valt efter konkurrensutsättning.

I samarbete med Finlands miljöcentral har vi för verktyget Upphandlingspulsen, som vi tillhandahåller våra kunder, tagit fram en kalkylator som räknar ut organisationernas klimatutsläpp under livscykeln utifrån inköpsfakturorna, med hjälp av genomsnittliga utsläppsfaktorer (s.k. Envimat-modellen). Nästan allt som ger upphov till utsläpp köps in, och därför ger utsläppskalkylatorn i Upphandlingspulsen en heltäckande bild av utsläppen. Däremot gör de genomsnittliga utsläppsfaktorerna ingen åtskillnad mellan exempelvis blandel och grön el.

Mer tillförlitligt resultat med GHG-protokollet

De utsläppsvärden som erhållits med de två ovannämnda metoderna avvek dock en hel del från varandra. Därför ville vi på Hansel få en fördjupad förståelse om frågan och lät en utomstående konsult räkna fram organisationens koldioxidavtryck enligt det i internationella sammanhang ofta använda GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

”Vårt totala koldioxidavtryck var 530 ton, vilket motsvarar de årliga utsläppen av cirka 62 genomsnittsfinländare.”

I enlighet med standarden delas utsläppen in i tre scope. Scope 1 innefattar direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget. Hit hör exempelvis utsläpp från fabriker som företaget äger eller från bilar som företaget förvaltar. Hos Hansel identifierades inga utsläpp i scope 1. Scope 2 består av indirekta utsläpp från energikonsumtionen, med andra ord i praktiken utsläpp från el och fjärrvärme. Scope 3 omfattar resten, det vill säga exempelvis inköpt utrustning, tjänstebilar, affärsresor, indirekta utsläpp från energikonsumtionen, avfallshantering och övriga inköp.

Enligt GHG-protokollet är scope 1 och 2 obligatoriska, det vill säga de ska alltid redovisas. I beräkningen av organisationens koldioxidavtryck tas dessutom med de största utsläppskällorna i scope 3. Vi räknade fram utsläppen i scope 3 med hjälp av utsläppsfaktorerna i Upphandlingspulsen och bokföringen.

Resultat av beräkningarna för 2021 och 2020

Våra utsläpp i scope 1 enligt GHG-protokollet var 0 ton bägge åren. I scope 2 uppgick utsläppen 2021 till 65 tCO2e (2020: 54 tCO2e ). Vi skulle kunna redovisa Hansels koldioxidavtryck som det obligatoriska värdet av scope 1 & 2, det vill säga 65 ton. Eftersom vi ändå ville göra beräkningarna så heltäckande som möjligt, tog vi också med nästan hela scope 3. År 2021 uppgick våra utsläpp i scope 3 till 582 ton (2020: 713 t) och exklusive tjänsten Hilma till 466 ton (2020: 603 t). Största delen av utsläppen i scope 3 räknades ut med de allmänna utsläppsfaktorerna i Upphandlingspulsen och resten med konsultens hjälp. Vårt totala koldioxidavtryck är 530 t (2020: 657 ton), om man bortser från Hilma. Vi dryftade länge hur koldioxidavtrycket för genomfakturerade tjänster ska hänföras. Slutsatsen var att det i fråga om Hilma snarare skulle hänföras till den som beställt tjänsten och inte till Hansel.

Avgränsningarna spelar en mycket stor roll i utsläppskalkylerna. Den andra avgränsningen som vi gjorde, utöver Hilma-tjänsten, var att inte ta med medarbetarnas resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Orsaken till detta var bland annat att uppskattningsvis 90 procent av medarbetarna har arbetat hemifrån på grund av coronaepidemin och att sådana resor därför inte har uppkommit. Vid motsvarande beräkningar de kommande åren är det viktigt att avgränsningarna hålls oförändrade, för att resultaten ska vara jämförbara från år till år.

Utsläpp från Hansels verksamhet

2021 2020 Förändring, %
Utsläpp totalt (exkl. Hilma),
(scope 1–3), tCO2e
530 (62*) 657 (76*) –19
Utsläpp totalt (inkl. Hilma),
(scope 1–3), tCO2e
646 (75*) 767 (89*) –16
Scope 1,
tCO2e
0 0 0
Scope 2,
tCO2e
65 54 20
Scope 3 (exkl. data från bokföring/
utsläppsfaktorer),
tCO2e
37 170 –78**
Scope 3 (exkl. Hilma),
tCO2e
466 603 –23
Scope 3 (inkl. Hilma),
tCO2e
582 713 –23
Utsläpp per anställd, tCO2e/person (årsv.) (inkl. bokföring/
Envimat)
4,6 5,9 –23
Utsläpp per anställd, tCO2e/person (årsv.) (exkl. bokföring/
Envimat)
0,9 2,0 –57
*I parentes anges hur många genomsnittliga finländares utsläpp per år de totala utsläppen motsvarar.
**År 2021 gjorde vi endast kompletterande anskaffningar av utrustning, vilket är orsaken till en betydande utsläppsminskning.
År 2020 hade vi skaffat datorer för alla anställda.

 

Hansels utsläpp 2021 bestod av: 48 % övriga inköpta tjänster (exkl. Hilma), 33 % It-tjänster, 12 % direkta utsläpp från fjärrvärme, 3 % användning av drivmedel från tjänstebilar, 1 % indirekta utsläpp från fjärrvärme, affärsresor, anskaffningar för eget bruk (it-utrustning) ), utsläpp från framställning av drivmedel för tjänstebilar, 0 % indirekta och direkta utsläpp från el, avfallshantering (inkl. transporter) samt vatten och avloppsvatten.

 

Hansels utsläpp 2020 bestod av: 37 % övriga inköpta tjänster (exkl. Hilma), 29 % IT-tjänster, 20 % anskaffningar för eget bruk (it-utrustning), 8 % direkta utsläpp från fjärrvärme, 3 % användning av drivmedel från tjänstebilar, 1 % indirekt utsläpp från fjärrvärme, affärsresor, utsläpp från framställning av drivmedel för tjänstebilar, 0 % indirekta och direkta utsläpp från el, avfallshantering (inkl. transporter) samt vatten och avlopp.