Större utbud av gemensam upphandling

Coronapandemin påverkade också upphandlingarna 2021. Det restes lite, och möten ordnades på distans. Inom en del branscher förekom fortsatta störningar i produktionen. Det var störningar i tillgången på komponenter och brist på containrar för varutransporterna. Självfallet avspeglades detta på våra gemensamma upphandlingar, men genom gott samarbete med kunderna och leverantörerna kunde vi hitta lösningar på de knepiga situationerna.

År 2021 rådde det bråda tider inom upphandlingar på Hansel. Vi lanserade 44 nya gemensamma upphandlingar för vår stora kundkrets, fördelade på 20 ramavtal och 24 dynamiska inköpssystem.

Nya gemensamma upphandlingar för våra kunder inom kommunsektorn var bland annat

 • inkvartering och mötestjänster
 • charterflygtjänster
 • anskaffning av bilar
 • gaser och flytande bränslen
 • kontorsutrustning
 • mobila och multifunktionella enheter
 • biluthyrning och fordonsförsäkringar.

Därtill lanserades dynamiska inköpssystem för

 • städ- och säkerhetstjänster
 • säkerhetsteknik
 • datorer
 • konsulttjänster
 • möbler för daghem och skolor.
”För att hjälpa kunderna att använda sig av gemensamma upphandlingar ordnade Hansel infomöten och webbinarier om miniupphandlingarna.”

Tidsenligt utbud

Hansel reagerade snabbt på utvidgningen av läroplikten genom att konkurrensutsätta ett ramavtal om läromedel för andra stadiet. Till det nya utbudet hörde också personaluthyrning för social- och hälsovården, som verkställdes som ett dynamiskt inköpssystem. Informationssäkerheten och dataskyddet är allt mer angelägna frågor vid offentlig upphandling. Hansel lanserade för sina kunder dynamiska inköpssystem för experttjänster inom informationshantering och digital säkerhet samt för bedömningstjänster av bedömningsorgan för informationssäkerhet. Som ett nytt försök lanserades ett dynamiskt inköpssystem för molntjänster.

Små upphandlingar kompletterades med sex nya avtal om

 • skyddsutrustning
 • kommunikations- och marknadsföringstjänster
 • solkraftverk
 • intern revision
 • redovisningsrevision
 • lednings- och utvecklingskonsultering.

Vid utgången av 2021 tillhandahöll Hansel 77 ramavtal och 45 dynamiska inköpssystem. Därtill fanns det 10 tjänster för små upphandlingar.

För att hjälpa kunderna att använda sig av gemensamma upphandlingar ordnade Hansel infomöten och webbinarier om miniupphandlingarna. Dessutom ordnades ett webbinarium för kontraktsleverantörerna om den nationella upphandlingsstrategin och åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling.