Värdediskussionen engagerade personalen

Ett av de fem nyckeltemana i vår integrationsstrategi var personalperspektivet där vår ambition är att vara den mest respekterade experten och den mest attraktiva arbetsgivaren inom offentlig upphandling. Vi säkerställer kompetensen genom att ständigt utbilda oss och utföra ett kvalitativt arbete inom offentlig upphandling. Vi vill etablera en solid värdegrund på Hansel samt en öppen och inkluderande kultur, som främjar samarbete mellan individer och enheter.

Vi inledde diskussionen om företagskultur och värderingar i början av 2021 med en kartläggning enligt Barrett-modellen av nuläget och målbilden och av medarbetarnas personliga värderingar. Enkäten väckte stort intresse, och vi fick in 112 svar, det vill säga från över 90 procent av de anställda.

Cheferna workshoppade kring resultaten och diskuterade med vilka metoder målbilden ska kunna förverkligas. En företagskultur uppkommer inte genom att ledningen beslutar om det, utan den byggs upp av otaliga element i vardagen. Under våren fortsatte processen med en enkät om värderingar och kultur och hela personalen deltog i workshoppar. På grund av coronapandemin genomfördes allt detta på Teams, vilket fungerade riktigt bra. Diskussionen var livlig och produktiv. Idéer formligen flödade fram, liksom också en hel del välgörande självanalys.

I somras inrättade vi en arbetsgrupp för bättre intern kommunikation, förde öppna diskussioner i enheterna och bjöd in frivilliga till en värdearbetsgrupp. De nio medlemmarna i arbetsgruppen fick till uppgift att lägga fram förslag till nya värderingar för Hansel. Sedan fick hela personalen rösta om värderingarna utifrån arbetsgruppens förslag.

Ledningsgruppen antog de nya värderingarna på arbetsgruppens framställan i oktober. Arbetet är ingalunda klart med det, utan värderingarna hålls hela tiden i förgrunden. I november gjorde vi utfästelser i anslutning till värderingarna och i december lanserade vi en intern kanal för att synliggöra beröm och annan positiv feedback.

Våra värderingar

Ett uppskattande och inspirerande arbetsklimat

Vi brinner för vårt jobb. Vårt engagemang sprids som gnistor, både mellan oss och till våra kunder och samarbetspartner.

Motiverade experter är vår resurs. Vi värdesätter och respekterar varandra och vårt arbete. Det synliggörs som stöd, hänsyn och jämlikt bemötande. Känslan av att vi arbetar tillsammans är viktig för oss.

Inspirationens glöd tänds av att få göra ett meningsfullt jobb mot gemensamma mål.

En kunnig och ansvarsfull partner

Vi fördjupar hela tiden vår mångsidiga expertis och lär oss av varandra. Vi medverkar aktivt i utvecklingen av upphandlingar – och delar med oss av vårt kunnande till våra partner.

Vi arbetar för att de nationella och internationella hållbarhetsmålen ska uppnås långsiktigt och med engagemang. Vi ställer oss i framkant inom samhällsansvar. Vi stödjer våra kunder och uppmuntrar våra kontraktsleverantörer att leva upp till hållbarhetsmålen.

Vi utför vårt arbete med tillförlitlighet och enligt kraven. Vi vill vara våra kunders bästa partner inom offentlig upphandling.