Intressenterna intygar: Vi är en kunnig och ansvarsfull partner

Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörsnöjdheten. Kundnöjdheten mäts med en enkät varje år och leverantörsnöjdheten vartannat år. Bägge enkäterna om vår verksamhet 2021 genomfördes i januari 2022.

 

 

Kunderna är nöjda med Hansels service

Ledningsgruppen gick igenom resultaten av kundnöjdhetsenkäten 2021 och resultaten presenterades på ett infomöte för personalen. Resultaten kommer att användas vid planeringen av utvecklingsåtgärder i samarbete med personalen.

Trots coronaeffekterna var den allmänna kundnöjdheten fortsatt hög. I likhet med 2020 skedde kundkontakterna nästan uteslutande som webbmöten, då rekommendationerna om distansarbete gällde under största delen av året. Vi ordnade flera webbinarier som fick stor uppslutning. I likhet med föregående år nämner kunderna som Hansels styrkor vår förtrogenhet med upphandlingslagen, vårt kunnande inom konkurrensutsättning, vår serviceattityd och våra kontaktpersoner.

”Trots coronaeffekterna var den allmänna kundnöjdheten fortsatt hög.”

Enligt kunderna behöver vi bli bättre på fördelarna med och funktionen av gemensam upphandling samt på att identifiera kundernas behov: där vi redan har sett en positiv utveckling de senaste åren. Vi lovar att arbeta aktivt för fortsatt förbättring även framöver.

Vi fick svar på kundenkäten från 414 kunder som haft kontakt med Hansel i fjol.

  • Medelbetyget var 4,06 (2020: 4,08)
  • 85 procent av kunderna gav oss totalbetyget 3,50 eller bättre (84 %)
  • 6 procent gav oss totalbetyget 2,99 eller sämre (6 %)

Resultatpremierna på Hansel är bundna till kundnöjdheten i responsen.

Leverantörsnöjdheten var god – eller rentav utmärkt

Ledningsgruppen gick igenom resultaten av leverantörsnöjdhetsenkäten 2021 och diskuterade resultaten på veckomötet för kategorihanteringen. Resultaten kommer att användas vid planeringen av utvecklingsåtgärder för leverantörssamarbetet med kategoricheferna.

Den allmänna leverantörsnöjdheten var fortsatt god, trots de många konkurrensutsättningarna och coronapandemins effekter under året. I likhet med 2020 skedde leverantörskontakterna nästan uteslutande som webbmöten, då rekommendationerna om distansarbete gällde under största delen av året. Under 2021 genomförde vi flera gemensamma upphandlingar och ordnade informationsmöten för leverantörerna om kontraktslansering.

Enligt enkätresultaten berömmer leverantörerna – i likhet med året innan – vår förtrogenhet med upphandlingslagen och vår konkurrensutsättningskompetens samt kontaktpersonerna för kontrakten. Inom leverantörssamarbetet kan vi bli bättre på kännedomen om föremålet för upphandlingen samt konkurrensutsättningens smidighet.

Vi fick svar på leverantörsenkäten från 174 leverantörer som haft kontakt med Hansel i fjol.

  • Medelbetyget var 3,90 (2020: 3,97)
  • 75,1 procent av leverantörerna gav oss totalbetyget 3,50 eller bättre (82,4 %)
  • 9,2 procent gav oss totalbetyget 2,99 eller sämre (7,6 %)

Resultaten av leverantörsnöjdhetsenkäten avspeglas på resultatpremierna för kategoricheferna.

 

Kundforumet som bollplank

Vårt kundforum sammanträdde tre gånger under 2021. Sammanträdena ordnades på Teams.

Det första kundforumet den 5 februari 2021 hade följande tre teman: På vilket sätt tar Hansel vara på sina kunder? På vilket sätt kan man mäta genomslagskraften i konkurrensutsättningar? Med vilka bolag kan Hansel jämföra sig i Europa? Inläggen hölls av kunddirektör Maritta Mäkelä, enhetschefen för konkurrensutsättningsservice Ilkka Sihvola och verkställande direktör Anssi Pihkala.

På sammanträdet den 4 juni 2021 berättade Jussi Kiiski, som är materialchef vid Polisstyrelsen, om säkerhetsmyndigheternas upphandlingar. Jorma Lamminmäki, som är upphandlingschef vid Helsingfors stad, redogjorde för utarbetandet av Helsingfors upphandlingsstrategi. I strategiformuleringen deltog också Hansels enhet för utveckling av upphandlingsverksamheten.

På sammanträdet den 15 oktober 2021 berättade beredningsansvariga om utformningen av välfärdsområdena i Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta respektive Helsingfors stad. Ekonomidirektör Jan Finne och upphandlingschef Pekka Liukkonen, bägge från Vasa stad, berättade om Vasa stad som upphandlande enhet i dag och i framtiden.

I kundforum deltog tio medlemmar från statsförvaltningens organisationer både inom och utanför statens budgetekonomi samt 13 medlemmar från olika kommunala organisationer. Sammanfattningsvis kan man konstatera att kundforumet har etablerat sin plats som en informationskanal och ett bollplank för kunderna och Hansel.