Gipsbehandling av åkrar renar Skärgårdshavet

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd driver ett projekt för gipsbehandling av åkrar i Egentliga Finland. Avsikten med projektet är att sprida ut gips på 50 000–80 000 hektar åkrar inom Skärgårdshavets avrinningsområde och på så sätt bromsa eutrofieringen. Studier visar att man med gipsbehandling kan minska yterosionen och läckaget av fosfor och kol från åkrarna till vattnet. Experter från Hansel medverkade i konkurrensutsättningen av upphandlingen värd 18,5 miljoner euro.

Upphandlingen som våra experter inom konkurrensutsättning byggde upp i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland var mycket speciell och avsedd att ge betydande effekter. Precis som i alla kundorganisationers upphandlingar i vilka vi bistår, så gjordes också i den här konkurrensutsättningen en inledande och en avslutande påverkansanalys.

”Påverkansanalysen hjälpte oss att ställa upp mål för konkurrensutsättningen och den gav oss många nya idéer. Det kändes också fint att i slutet av projektet se de konkreta resultat som vi åstadkommit”, säger projektchef Pekka Salminen från NTM-centralen.

I projekt som genomförs som konkurrensutsättningstjänst analyseras alltid de fem påverkansdimensionerna hållbarhet, innovation, kostnadsbesparingar, varans eller tjänstens kvalitet samt kompetensökning. De konkreta målen antecknas och utvärderas på skalan 0–2.

Riktiga resultat

Gips, som är en biprodukt till industriella processer, kan innehålla skadliga ämnen, vilket kan låta skrämmande. Den gipsprodukt som togs fram genom upphandlingen är så ren och så noga kontrollerad att jordbrukarna kan lita på den utan förbehåll. När kvaliteten på produkten hade slagits fast, var följande steg att jämföra samordningen, resurstilldelningen och administreringen av den enorma logistiska operationen, som också avspeglades på de ekologiska aspekterna. Ekologisk hållbarhet spelade självfallet en central roll i den stora jordförbättringsinsatsen. Även med tanke på den cirkulära ekonomin och hållbarhetsmålen är det fint att för förbättring av vattenkvaliteten kunna använda en produkt som är en bearbetad industriell processbiprodukt och som valts genom upphandling.

Syftet med projektet är att på fem år åstadkomma en snabb och kostnadseffektiv minskning av fosforbelastningen i Skärgårdshavet med upp till 44 ton per år. Det är en betydande del av det totala minskningsbehovet på 100 ton per år. Under projektet som startade 2020 har man på 16 900 hektar åkrar spridit ut gips, som först transporterats från Siilinjärvi till hamnarna av anbudsvinnaren Meriaura Oy och sedan vidare till åkrarna av företagets underleverantörer.

Den första konkurrensutsättningen och projektfasen var lyckade, och NTM-centralen i Egentliga Finland planerar redan följande konkurrensutsättning i samarbete med Hansel.

”Hansels experter som är insatta i hela konkurrensutsättningsprocessen var en ovärderlig hjälp för oss. De säkerställde att våra kriterier var noga genomtänkta”, säger Pekka Salminen.

Kampen mot övergödning fortsätter och med hjälp av finansiering från EU inleds snart gipsbehandling av åkrar längs hela kusten.

Läs mer på projektets webbplats.