Hållbara städtjänster

Hansels alla gemensamma upphandlingar genomgår hållbarhetsanalys som hjälper konkurrensutsättningsteamet att noga tänka på de olika hållbarhetsdimensionerna. I likhet med många andra sektorer har förväntningarna på hållbarhet ökat också inom renhållningstjänster. I DIS Städtjänster 2021–2025 beaktas främjande av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ett tecken på det är hållbarhetsmärkningarna som tilldelats upphandlingen.

Aspekter av ekologisk hållbarhet som betonas i fråga om städning är bland annat mindre användning av vatten, kemikalier och energi, främjande av hållbar mobilitet och logistik samt hållfasthet av ytorna i de lokaler som städas. Även rapportering i anknytning till lokalunderhåll är viktig; städpersonal kan enkelt lägga märke till utbrunna lampor, läckande kranar osv. Inom ekonomisk hållbarhet ska leverantörerna bland annat ha tillräcklig ekonomisk styrka. Hansel kontrollerar utredningarna enligt lagen om beställarens ansvar och övervakar leverantörernas prestanda under kontraktsperioden.

Social hållbarhet allt viktigare

Städbranschen sysselsätter ett stort antal arbetstagare både på heltid och på deltid. Dessvärre är tillgången på kunnig personal en utmaning för branschen. Därför behövs det utöver den inhemska arbetskraften också rekrytering genom arbetskraftsinvandring. Sysselsättningsaspekterna framhäver vikten av social hållbarhet.

Den syftar till att säkerställa att leverantören av städtjänster lever upp till och främjar lagstiftningen och kollektivavtalen om säkerhet i arbetet, arbetarskydd, arbetstid och arbetsförhållanden. Samtliga ovannämnda dimensioner ingick redan i Hansels föregående gemensamma upphandling av städtjänster. I det nya DIS Städtjänster har de kompletterats med ett sysselsättningsvillkor som är bundet till försäljningen under kontraktet. Leverantören ska sysselsätta hos sig minst en arbetslös arbetssökande när försäljningen under kontraktet överskrider 1 000 000 euro, och en person till varje gång som försäljningen under kontraktet ökar med 500 000 euro från föregående sysselsättning. Hansel övervakar ökningen av leverantörens försäljning under kontraktet under hela kontraktsperioden.

”Leverantören ska sysselsätta hos sig minst en arbetslös arbetssökande när försäljningen under kontraktet överskrider 1 000 000 euro.”

Eija Hirvonen, som är kategorichef för städtjänster, berättar att kunden har möjlighet att precisera villkoren för social och ekologisk hållbarhet vid sin egen upphandling inom DIS.

”Kunden kan i sin anbudsbegäran ställa villkor som anknyter till främjande av sysselsättningen, till exempel minsta antal personer som ska sysselsättas under kontraktsperioden eller anställningsvillkoren för den som sysselsätts. Kunden kan också ange minimiantal för exempelvis hur många personer som ska sysselsättas genom tjänsten eller hur många arbetstimmar per månad som ska användas för leverans av tjänsten. Därtill kan kunden precisera villkoren för ekologisk hållbarhet så att de stödjer kundens egna miljömål. Det kan handla om till exempel andelen miljömärkta produkter eller returplast, minskning av avfall eller fungerande källsortering. Samtliga dimensioner följs upp på samarbetsmöten mellan kunden och leverantören.”

Mål blir verklighet

Uppfyllelsen av målen för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet mäts enligt fastställda kriterier. Måluppfyllelsen följs upp på möten mellan Hansel och kontraktsleverantörerna minst två gånger om året.

”Leverantören ska kunna visa på vilket sätt koldioxidavtrycket eller det ekologiska handavtrycket har realiserats i upphandlingskontraktet – både för kunden och för Hansel. Kategorichefen övervakar uppfyllelsen av hållbarhetsmålen för hela upphandlingen. Vi drar slutsatser utifrån uppföljningen och tar följande steg för att höja hållbarheten i den gemensamma upphandlingen”, säger Eija Hirvonen.

 

Dynamiska inköpssystemet DIS

  • Både kunder och leverantörer kan ansluta sig till kontraktet när som helst under kontraktets löptid
  • Kunderna väljer leverantör genom en minikonkurrensutsättning
  • Hansel kontrollerar leverantörernas lämplighet, tillhandahåller kunderna ett brett utbud av färdiga underlag för minikonkurrensutsättning och stöder kunderna under kontraktsperioden.

DIS Städtjänster 2021–2025

  • Underhålls- och basstädning, sanitetstillbehör och hygienartiklar, mattor med bytesservice, underhåll av mellanmåls- och dryckesautomater och mycket mer
  • Kontraktsperioden går ut 31.12.2025.