Tillsammans för bättre offentlig upphandling

De åtta temagrupperna i åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling inledde sin verksamhet och genomförandet av de drygt trettio första insatserna enligt strategin började 2021. Genom våra gemensamma upphandlingar bidrar vi på Hansel till genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling och dessutom har vi deltagit i genomförandet av flera åtgärder.

Våra kategoristrategier säkerställer att målen för den nationella upphandlingsstrategin integreras i alla våra upphandlingar på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom stärker vi kontinuerligt vår kompetens för att främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och omställning vid gemensamma upphandlingar. Medarbetare från Hansel deltar aktivt i såväl det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino) som bland annat i nätverket Inflytelserika upphandlare, som utgörs av pionjärenheter i åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling.

Hansel medverkar i samtliga temagrupper i åtgärdsprogrammet. Maria Röykkä har varit ledare för temagruppen Strategisk ledning, och flera medarbetare från Hansel har deltagit som nyckelpersoner och medlemmar i temagrupperna. Verkställande direktör Anssi Pihkala hör till styrgruppen för åtgärdsprogrammet.

Vi har särskilt deltagit i genomförandet av följande inledande åtgärder enligt den nationella strategin för offentlig upphandling:

  • Kontinuerlig utveckling av HILMA
  • Utveckla granskaupphandlingar.fi och främja publiceringen av data om inköpsfakturor
  • Utveckling av Upphandlingslotsen som ett verktyg för strategisk ledning och uppföljning av genomförandet av strategin
  • Färdiga underlag för minimiåtaganden för hållbarhet och ansvar (Code of conduct)
  • Guide för uppdelning av upphandlingar

Framträdande roll i kompetenscentret Keino

I samarbete med de andra organisationerna i kompetenscentret Keino har vi tagit fram nationell information om upphandlingars strategiska betydelse och upphandlingsledning, lanserat ett program för koldioxidsnål upphandling där man studerar skalanpassning av försöken samt genom projektet TOIMI bistått ministeriernas och förvaltningsområdenas arbete med att utarbeta sina egna åtgärdsplaner för genomförandet av den nationella upphandlingsstrategin.

Via Keino har vi tillsammans med de andra organisationerna i kompetenscentret varit arrangör för programmet för hållbarhetsledning vid upphandling, den tredje Keino-akademin, samt svarat för de första fördjupade utvecklingsprogrammen för innovativ och socialt hållbar upphandling (s.k. temaakademier). Dessutom har vi deltagit i planeringen av temaakademierna om koldioxidsnål upphandling och cirkulär ekonomi.

För att det ska gå att följa med måluppfyllelsen i åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling lanserade Keino i höstas ett pilotprojekt för massdataanalys vid upphandling. Experter från Hansel, VTT och Finlands miljöcentral har tagit sig an uppgiften. Under hösten skapade de en algoritmbaserad metod för automatisk bearbetning av upphandlingsdata till aktuell och användbar information. Pilotprojektet visade att metoden fungerar och den kommer att vidareutvecklas. Målet är att ta fram en iterativ och inkrementell modell för utveckling. Visionen är att metoden ska ge värdefull och aktuell insyn i upphandlingsstatus såväl nationellt och per upphandlande enhet och enskild konkurrensutsättning.

Fart på innovation

Innovationsinsatserna inom åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling och kompetensen inom nätverket Keino integreras i innovationsmäklare som arbetar under ledning av Business Finland. Finansministeriet finansierar innovationsmäklarverksamheten som ska stimulera och stödja innovativ upphandling genom att förbättra informationsförmedlingen mellan upphandlarna och leverantörerna samt föra innovationsaktiva företag närmare köparna och deras behov.

Konceptet går ut på att sammanställa de offentliga upphandlande enheternas innovationsbehov och koppla in företagen i utvecklingen och framtagningen av lösningar på behoven. Under 2021 deltog vi i ett pilotprojekt kring konceptet innovationsmäklare. I pilotprojektet studerades konceptets funktionsduglighet inom den offentliga fastighets- och byggsektorn samt social- och hälsovården i samarbete med externa utvecklingspartner. I arbetet utnyttjades möjligheter som uppkommer genom produktlanseringar och analyser av företags webbplatser.