Utsikter för 2022

Bolaget fortsätter att genomföra integrationsstrategin. Ett viktigt element i den är hantering av den nya kundkretsen och den därav följande betydande ökningen i upphandlingsvolymen. I synnerhet den kommunala sektorn förväntas ge en stor tillväxt. Bolagets affärsverksamhet kommer enligt förväntningarna att utvecklas positivt, trots att resultatet antas visa förlust fram till 2022. Därefter torde resultatet vända till vinst. Arbetet för en ny strategi ska strax köra igång, och avsikten är att styrelsen antar den i slutet av 2022.

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi

Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel hållbarhetsprinciperna enligt statsrådets riktlinjer. Hållbarhetsredovisning är en etablerad del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för bolagets insatser på ansvarsområdet.