Styrelsens förslag till dispositioner beträffande redovisningsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust på 1 251 791,88 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut och att räkenskapsperiodens resultat redovisas under eget kapital som balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen och revisorer

På Hansel Ab:s årsstämma 22 april 2021 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • Anna-Maija Karjalainen, diplomingenjör, ordförande
  • Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommunförbundet, vice ordförande
  • Antti Koivula, generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet, ledamot
  • Antti Laakso, head of procurement, Aalto-universitetet, ledamot
  • Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Hyvinge stad, ledamot

I styrelsens sammanträden deltar också personalens representant, kategorichef Minna Isoherranen, som har yttrande- och närvarorätt men inte är styrelseledamot. Styrelsen sammanträdde åtta gånger under 2021. Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR, OFR Mikko Luoma som huvudansvarig revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit verkställande direktör för Hansel; vice verkställande direktör är vicehäradshövding Raili Hilakari.