Resultaträkning

 

1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020
Omsättning 12 273 051,38 11 465 261,82
Övriga rörelseintäkter 1 880 962,94 1 666 379,25
Personalkostnader
Löner och arvoden 8 841 352,64 8 485 343,55
Lönebikostnader
Pensionskostnader 1 507 084,29 1 321 911,97
Övriga lönebikostnader 299 919,14 289 796,14
Personalkostnader totalt 10 648 356,07 10 097 051,66
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan 41 883,98 64 928,10
Övriga rörelsekostnader 5 007 828,36 4 725 373,76
Rörelsevinst (-förlust) –1 544 054,09 –1 755 712,45
Finansiella intäkter och utgifter
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
Från andra 296 289,13 33 387,20
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till andra –4 026,92 –892,02
Finansiella intäkter och kostnader totalt 292 262,21 32 495,18
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter –1 251 791,88 –1 723 217,27
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens skatter 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) –1 251 791,88 –1 723 217,27