Balansräkning

AKTIVA 31.12.2021 31.12.2020
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 14 595,96 24 417,78
14 595,96 24 417,78
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 96 187,34 128 249,50
96 187,34 128 249,50
Bestående aktiva totalt 110 783,30 152 667,28
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 363 355,33 3 152 890,52
Övriga fordringar 4 672,61 7 418,71
Resultatregleringar 11 679 746,20 655 330,07
14 047 774,14 3 815 639,30
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 3 035 864,00 2 759 050,13
3 035 864,00 2 759 050,13
Kassa och bank 9 476 052,00 6 281 927,03
Rörliga aktiva totalt 26 559 690,14 12 856 616,46
SUMMA AKTIVA 26 670 473,44 13 009 283,74
PASSIVA 31.12.2021 31.12.2020
Eget kapital
Aktiekapital 5 000 000,00 5 000 000,00
Fritt eget kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 111 202,31 1 861 094,91
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) –1 251 791,88 –1 723 217,27
Eget kapital totalt 6 827 538,70 8 106 005,91
Avsättningar
Övriga avsättningar 523 574,00 477 452,00
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott 0,00 15 209,10
Leverantörsskulder 776 642,85 1 290 056,05
Övriga skulder 743 117,58 655 880,04
Resultatregleringar 17 799 600,31 2 464 680,64
19 319 360,74 4 425 825,83
Främmande kapital totalt 19 319 360,74 4 425 825,83
SUMMA PASSIVA 26 670 473,44 13 009 283,74