Finansieringsanalys

 1.1–31.12.2021 1.1–31.12.2020
Kassaflödet i verksamheten:
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) –1 251 791,88 –1 723 217,27
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Avskrivningar enligt plan 41 883,98 64 928,10
Finansiella intäkter och utgifter –292 262,21 –32 495,18
Övriga korrigeringar 19 446,67 39 004,00
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital –1 482 723,44 –1 651 780,35
Förändringar i rörelsekapital:
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar –10 197 866,99 –778 536,19
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder 14 859 267,06 5 825,84
Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter 3 178 676,63 –2 424 490,70
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader –4 026,92 –892,02
Erhållna räntor från verksamheten 296 289,13 33 387,20
Betalda direkta skatter (–) 0,00 0,00
Kassaflödet i verksamheten (A) 3 470 938,84 –2 391 995,52
Kassaflöde för investeringarnas del:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) 0,00 0,00
Kassaflöde för investeringarnas del (B) 0,00 0,00
Kassaflöde för finansieringens del:
Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) 0,00 0,00
Kassaflöde för finansieringens del (C) 0,00 0,00
Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(–) 3 470 938,84 –2 391 995,52
Ingående likvida medel 9 040 977,16 11 432 972,68
Utgående likvida medel 12 511 916,00 9 040 977,16
3 470 938,84 –2 391 995,52