Noter till årsredovisningen

1 Redovisningsprinciper

1.1 Intäktsredovisning

Hansels omsättning utgörs av serviceavgifter för gemensamma upphandlingar och försäljning av experttjänster. Serviceavgifterna faktureras i efterskott utifrån kontraktsleverantörernas försäljningsredovisning till Hansel; försäljningen under föregående period redovisas i början av följande period. Den normala redovisningsperioden är en månad, men redovisningen kan också ske per kvartal. Experttjänsterna faktureras i regel månatligen i efterskott enligt de utförda arbetstimmarna.

1.2 Värderingsprinciper

Balansvärdena på anläggningstillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %. Programvarulicenser avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.

Poster i främmande valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på bokslutsdagen.

1.3 Bokslutets jämförbarhet

Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2021 och 2020.

2 Noter till resultaträkningen

 

2.1 Personalkostnader och medeltal anställda 2021 2020
Löner –8 519 422,23 –8 157 688,55
Verkställande direktörens samt styrelsens löner och arvoden –321 930,41 –327 655,00
Pensionskostnader –1 507 084,29 –1 321 911,97
Övriga lönebikostnader –299 919,14 –289 796,14
Personalkostnader totalt –10 648 356,07 –10 097 051,66
Sammanlagt belopp för anställningsförmåner –62 320,47 –65 473,67
Antal anställda
Vid räkenskapsperiodens slut 124 118
Medelantal under räkenskapsperioden 116 111
2.2 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Programvarulicenser –9 821,82 –22 178,47
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier –32 062,16 –42 749,63
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt –41 883,98 –64 928,10
2.3 Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag 320 468,57 376 062,03
Andra övriga rörelseintäkter 1 560 494,37 1 290 317,22
1 880 962,94 1 666 379,25
2.4 Övriga rörelsekostnader
Administrativa kostnader –3 307 571,32 –3 028 853,27
Lokalkostnader –699 428,91 –716 491,29
Telefon-, datakommunikations- och kontorskostnader –716 224,20 –784 196,28
Marknadsföringskostnader –150 423,49 –43 366,73
Resekostnader –36 211,76 –55 331,71
Representationskostnader –368,35 –1 677,66
Andra övriga rörelsekostnader –97 600,33 –95 456,82
Övriga rörelsekostnader totalt –5 007 828,36 –4 725 373,76
2.5 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 163,49 1 335,49
Valutakursvinster 0,00 0,00
Övriga intäkter från värdepapper 296 125,64 32 051,71
Finansiella intäkter totalt 296 289,13 33 387,20
Finansiella kostnader
Räntekostnader –982,59 –547,56
Valutakursförluster –68,26 –344,46
Övriga kostnader för värdepapper –2 976,07 0,00
Finansiella kostnader totalt –4 026,92 –892,02
2.6 Arvoden till revisorer
Revisionsarvode –14 113,82 –19 507,32
Övriga arvoden –16 223,84 –16 709,34
Arvoden till revisorer totalt –30 337,66 –36 216,66
3 Noter om aktiva i balansräkningen 2021 2020
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 498 302,58 498 302,58
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 498 302,58 498 302,58
Ackumulerade avskrivningar 1.1 –473 884,80 –451 706,33
Avskrivningar under räkenskapsperioden –9 821,82 –22 178,47
Ackumulerade avskrivningar 31.12 –483 706,62 –473 884,80
Balansvärde 31.12 14 595,96 24 417,78
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 1 082 945,15 1 082 945,15
Ökning under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Minskning under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 1 082 945,15 1 082 945,15
Ackumulerade avskrivningar 1.1 –954 695,66 –911 946,02
Avskrivningar under räkenskapsperioden –32 062,20 –42 749,64
Ackumulerade avskrivningar 31.12 –986 757,86 –954 695,66
Balansvärde 31.12 96 187,29 128 249,49
Det uppstår ingen avskrivningsdifferens.
3.3 Fordringar
Reseförskott 4 672,61 7 418,71
Övriga fordringar totalt 4 672,61 7 418,71
3.4 Resultatregleringar
Periodisering av kostnader 11 679 746,20 655 330,07
Resultatregleringar totalt 11 679 746,20 655 330,07
3.5 Finansiella värdepapper Bokfört värde Bokfört värde
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 2 206 864,00 2 203 374,80
2 206 864,00 2 203 374,80
Marknadsvärde Marknadsvärde
2 241 020,04 2 513 467,72
2 241 020,04 2 513 467,72
Bokfört värde Bokfört värde
Pensionsinvestering 529 000,00 555 675,33
529 000,00 555 675,33
Marknadsvärde Marknadsvärde
585 821,52 555 675,33
585 821,52 555 675,33
Bokfört värde Bokfört värde
Kapitaliseringsavtal 300 000,00 0,00
300 000,00 0,00
Marknadsvärde Marknadsvärde
310 126,58 0,00
310 126,58 0,00
Finansiella värdepapper totalt, bokfört värde 3 035 864,00 2 759 050,13
4 Noter om passiva i balansräkningen 2021 2020
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1 5 000 000,00 5 000 000,00
Minskning av aktiekapital 0,00 0,00
Aktiekapital 31.12 5 000 000,00 5 000 000,00
Bundet eget kapital totalt 5 000 000,00 5 000 000,00
Eget fritt kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1 2 968 128,27 2 968 128,27
Minskning i fonden för inbetalt fritt eget kapital 0,00 0,00
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad vinst/förlust 1.1 137 877,64 1 861 094,91
Korrigering av pensionsinvestering räkenskapsperioden 2020 –26 675,33 0,00
Balanserad vinst/förlust 31.12 111 202,31 1 861 094,91
Räkenskapsperiodens vinst/förlust –1 251 791,88 –1 723 217,27
Eget fritt kapital totalt 1 827 538,70 3 106 005,91
Eget kapital totalt 31.12 6 827 538,70 8 106 005,91
Vinstmedel enligt balansräkningen 31.12
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 2 968 128,27
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 111 202,31 1 834 419,58
Räkenskapsperiodens förlust –1 251 791,88 –1 723 217,27
Vinstmedel 1 827 538,70 3 079 330,58
4.2 Avsättning
Pensionsåtagande från tidigare år 523 574,00 477 452,00
4.3 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlöner inkl. sociala avgifter 1 199 550,50 1 156 710,13
Löneskulder inkl. sociala avgifter 232 832,85 209 145,03
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 310,23 0,00
Periodisering av kostnader för räkenskapsperioden 16 366 906,73 1 098 825,48
Resultatregleringar totalt 17 799 600,31 2 464 680,64
5 Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
5.1 Närståendetransaktioner
Av bolagets omsättning härrör 2 561 273,61 euro (20,9 %) från budgetstaten eller från organisationer utanför budgetstaten som är bundna till staten samt från kommuner och kommunala organisationer för försäljning av experttjänster.
5.2 Säkerheter och ansvarsförbindelser
Övriga egna ansvarsförbindelser
Hyresansvar, kortare än ett år 815 753,76 795 137,22
Hyresansvar, längre än ett år 840 226,37 1 654 476,28
Leasingansvar, kortare än ett år 79 989,67 75 076,75
Leasingansvar, längre än ett år 132 869,43 196 076,89
Säkerheter och ansvarsförbindelser totalt 1 868 839,23 2 720 767,14
Elderivat
Marknadsvärde 45 198 267,10 3 446 239,94
Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 65 869 911,00 73 141 788,48

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. De motparter som Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter för att minska risken. För närvarande finns det sex potentiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i balansräkningen.

Den uppföljningsgrupp för elupphandling som inrättats av Hansel ansvarar för styrningen och uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag om utvecklingen av elupphandlingen. Uppföljningsgruppen sammankallas av kategorichefen på Hansel. Hansels representanter har regelbundna möten med representanter för Finansministeriet om elupphandling.

Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare som konkurrensutsatts av Hansel. Säkringskontrakt som är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till 2026.

5.3 Pågående rättegångar

Vid utgången av 2021 hade Hansel hänskjutit ett klagomål till marknadsdomstolen. Domstolen lämnade under året fem avgöranden gällande bolaget. I tre beslut avslog domstolen överklagan och i två fall förföll ärendena till följd av att klagomålet återtogs. Under 2021 gav högsta förvaltningsdomstolen Hansel två beslut, som hänförde sig till samma kontrakt, i vilka domstolen inte lämnade något avgörande om kraven till följd av att klagomålen återtagits.

5.4 Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Coronapandemins negativa effekter på Hansels affärsverksamhet fortsätter. Även om detta har beaktats i ekonomiplaneringen, har osäkerhetsfaktorerna blivit fler till följd av pandemin. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina, som har gett upphov till nya osäkerhetsfaktorer. Detta påverkar framför allt Hansels kategori Energi.