Risker och riskhantering

Hansels risker är i synnerhet relaterade till konkurrensutsättningen vid gemensamma upphandlingar och kontraktshanteringen. Tack vare Hansels solida kompetens om upphandlingslagstiftningen och dess efterlevnad minskas riskexponeringen under konkurrentutsättningsprocessen. Bolaget har ett internt regelverk och kvalitetssystem för konkurrensutsättning. Den särskilda riskexponeringen relaterad till ramavtalet Statens El gäller statens elderivat som är i Hansels namn (not 5.2), även om derivatens utfall debiteras oförändrat av kunderna.

Kontraktsleverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av genomförandet av upphandlingarna kontrolleras redan i anbudsskedet. Kontraktsleverantörerna övervakas under hela avtalsperioden. Tillsammans med en riskhanteringsexpert genomför bolaget regelbundet ett projekt för identifiering av de största riskerna. Vid riskbedömningen våren 2021 identifierades 34 risker, av vilka tre klassificerades som betydande. Bolagets styrelse behandlar riskbedömningen och följer upp riskläget under året.