Personal och organisation

Hansel hade 124 anställda per 31 december 2021 (31.12.2020: 118 anställda; 31.12.2019: 116 anställda). Den genomsnittliga arbetsinsatsen 2021 var 116 årsverken (2020: 111 årsv.; 2019: 101 årsv.). Vid utgången av 2021 var kvinnornas andel av de anställda 59 procent och av ledningsgruppen 71 procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. Vid utgången av räkenskapsperioden var 99 procent av anställningarna tillsvidareanställningar (2020: 97 procent; 2019: 99 procent).

Hansel har en högutbildad personalstyrka. Av de anställda har två procent doktorsexamen, 57 procent har högre yrkeshögskoleexamen och fem procent har högre yrkeshögskoleexamen. Vidare har 10 procent lägre högskoleexamen och 14 procent har yrkeshögskoleexamen, medan 10 procent har examen från mellanstadiet och två procent har ingen yrkesexamen. Hela den fast anställda personalen omfattas av ett resultatpremiesystem. Hansels resultatpremier ligger i linje med finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

År 2021 anställde bolaget tolv nya medarbetare, varav en på viss tid. Sju medarbetare lämnade bolaget under året. Fem av dem sade upp sig, en gick i pension och en tidsbunden anställning gick ut. Med personer som säger upp sig ordnas en avgångsintervju för att samla in deras åsikter.

Medarbetarnas arbetshälsa och arbetsförmåga kartläggs regelbundet ungefär vartannat år. Ingen kartläggning gjordes 2021. Vid den senaste kartläggningen 2020 var medelbetyget 3,87, på skalan 1–5. Hansel uppmuntrar medarbetarna att utveckla sin kompetens. År 2021 deltog medarbetarna i medeltal i fyra utbildningsdagar. För cheferna ordnas regelbundet utbildning och diskussioner om chefsarbetet. En diskussion om bolagets värderingar och företagskultur involverade hela personalen 2021. På värdearbetsgruppens framställan antog ledningsgruppen i oktober bolagets nya värderingar, som är ett uppskattande och inspirerande arbetsklimat samt en kunnig och ansvarsfull partner.