Översikt över händelserna 2021

I enlighet med integrationsstrategin är Hansels vision att samordna offentliga upphandlingar i Finland. Hörnstenar i strategin var att ge en utmärkt serviceupplevelse och ha ett brett serviceurval samt ligga i framkant inom hållbar upphandling med samhällseffekt. Genom exemplarisk egen verksamhet, en solid värdegrund och en integrerande kultur ska Hansel bli den mest respekterade experten inom offentlig upphandling och därigenom en attraktiv arbetsgivare.

År 2021 var det andra året under vilket coronapandemin angav tonen. Personalen fortsatte arbeta mest på distans och mötena med kunder och leverantörer ordnades också på distans. Hansels åtta webbinarier lockade sammanlagt nästan tusen åhörare och fick god respons. Teman för webbinarierna var bland annat upphandling av IKT, konkurrensutsättning av experttjänster, dynamiska inköpssystem, hållbarhet och påverkan samt compliance. Hansels kundforum för statliga och kommunala kunder har etablerat sin plats som en kanal för informationsutbyte och diskussioner. Kundforum sammanträdde tre gånger under 2021. De givna temana var bland annat mätning av påverkanseffekter, säkerhetsmyndigheters upphandlingar, upphandlingsstrategin och förberedelser inför välfärdsområdena.

Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörsnöjdheten. Kundnöjdheten mäts med en enkät varje år och leverantörsnöjdheten vartannat år. Enkäterna om 2021 genomfördes i januari 2022. Medelbetygen i enkäterna för kundnöjdhet och leverantörsnöjdhet var 4,06 (föregående år 4,08) respektive 3,90 (föregående enkät 3,97) på skalan 1–5. I enkäterna 2021 var medelbetygen för kundnöjdheten per konkurrensutsättningsservicens projekt 4,67 (föregående år 4,65) och för tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten 4,54 (föregående år 4,85).

En lag om ändring av upphandlingslagen trädde i kraft 1 juli 2021. Bestämmelserna om ramavtal preciserades så att den sammanlagda upphandlingskvantiteten eller det sammanlagda upphandlingsvärdet för de upphandlande enheter som anslutit sig till ramavtalet skulle anges i anbudsförfrågan för ramavtalet. Regleringen underlättade i viss mån både konkurrensutsättningen och användningen av ramavtal. Lagändringen innehöll också ett antal tekniska ändringar av upphandlingslagstiftningen.

Hösten 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i ett flertal lagar med anledning av inrättande av välfärdsområden (RP 56/2021 rd). I lagpaketet ingår också förslag till ändringar av lagen om Hansel så att välfärdsområdena kan vara kunder hos Hansel. Ändringarna i lagen om Hansel antas träda i kraft våren 2022.

Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland Finansministeriets och Kommunförbundets åtgärdsprogram Verkningsfull offentlig upphandling, Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino) och Statskontorets projekt Kunskapsspurten.

Hansel fortsatte utvecklingen av annonseringskanalen för offentliga upphandlingar i Finland (Hilma), som lanserades 2 januari 2020. Uppdragsgivare var Finansministeriet. Ministeriet är också finansiär av projektet, vars fakturering under övriga rörelseintäkter uppgick till 1 386 000 euro 2021 (2020: 1 477 t€). Därtill hade bolaget flera andra utvecklingsprojekt, som utveckling av webbplatsen, uppbyggnad av funktioner för miniupphandling och översyn av den tekniska plattformen för granskaupphandlingar.fi. Processen för hållbarhetsanalyser och mekanismerna för hållbarhetskontroll vidareutvecklades 2021. Hållbarhetsgruppen på Hansel lät göra en utredning om kontraktsleverantörernas hållbarhetsrevisioner. Dessutom gjordes en mer ingående analys av den egna verksamhetens koldioxidavtryck.

Vid utgången av 2021 hade Hansel hänskjutit ett klagomål till marknadsdomstolen. Domstolen lämnade under året fem avgöranden gällande bolaget. I tre beslut avslog domstolen överklagan och i två fall förföll ärendena till följd av att klagomålet återtogs. Under 2021 gav högsta förvaltningsdomstolen Hansel två beslut, som hänförde sig till samma kontrakt, i vilka domstolen inte lämnade något avgörande om kraven till följd av att klagomålen återtagits. Enligt bolagets bedömning är det osannolikt att de pågående rättegångarna får ekonomiska konsekvenser.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Till gruppen hör utöver Hansel även flera andra europeiska inköpscentraler, som danska SKI, svenska Kammarkollegiet och Adda, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.

Compliance-funktionen, som inrättades på Hansel 2019, ansvarar för att de etiska riktlinjerna och affärsprinciperna samt riktlinjerna för etisk verksamhet är aktuella, ger personalen stöd i frågor om etisk verksamhet, ordnar kurser och behandlar rapporterade oegentligheter. Funktionen avlägger en årlig rapport till bolagets styrelse. Statens anvisningar om tjänstemannaetik och om gästfrihet sågs över våren 2021. Hansels egna riktlinjer konstaterades överensstämma med våra ägares, det vill säga statens och Kommunförbundets, motsvarande anvisningar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

Coronapandemins negativa effekter på Hansels affärsverksamhet fortsätter. Även om detta har beaktats i ekonomiplaneringen, har osäkerhetsfaktorerna blivit fler till följd av pandemin.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina, som har gett upphov till nya osäkerhetsfaktorer. Detta påverkar framför allt Hansels kategori Energi.

Inga andra väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.