Nyckeltal och ekonomisk ställning

År 2021 uppgick det totala beloppet för Hansels upphandlingskontrakt till 1 052 miljoner euro (2020: 916 mn euro). Trenden för gemensam upphandling började igen peka mot tillväxt, trots att coronapandemins negativa inverkan kvarstår inom vissa kategorier, som rese- och mötestjänster.

Bolagets omsättning 2021 uppgick till 12,3 miljoner euro (2020: 11,5 mn euro). Omsättningen utgjordes av serviceavgifter om 9,2 miljoner euro för gemensamma upphandlingar (2020: 8,7 mn euro), försäljning av experttjänster för 2,6 miljoner euro (2020: 2,4 mn euro) och övriga användningsavgifter och intäkter om 489 000 euro (2020: 365 000 euro).

Räkenskapsperiodens resultat 2021 var –1 252 000 euro (2020: –1 723 000 euro). Förlusten var planerad och härrörde främst från att kostnaderna för företags- och ägararrangemanget började realiseras omedelbart vid genomförandedatum 2 september 2019, medan den betydande inkomstökningen sker över en längre tid. Det var inte möjligt att öppna de kontrakt som Hansel konkurrensutsatt före företagsarrangemanget för den nya kundkretsen. Under finansiella poster 2021 har upptagits totalt 293 000 euro finansiella intäkter som hänför sig till ändringar i investeringsstrategin.

Hansel hade gjort vinst åren 2006–2017. Enligt bolagsordningen är Hansel ett icke-vinstdrivande bolag. Bolagets ekonomiska ställning är god.

Ekonomiska nyckeltal

2021 2020 2019 2018 2017
Gemensamma upphandlingar, t€ 1 051 541 915 970 899 673 895 213 826 482
Omsättning, t€ 12 273 11 465 11 148 10 922 10 435
Rörelsevinst, t€ –1 544 –1 756 –838 –686 203
och dess andel av omsättningen, % –12,6 –15,3 –7,5 –6,3 1,9
Räkenskapsperiodens resultat, t€ –1 252 –1 723 –770 –672 184
Balansomslutning, t€* 26 670 13 009 14 688 18 711 19 252
Eget kapital, t€ 6 828 8 106 9 829 15 570 16 241
Soliditetsgrad,%* 25,6 62,3 66,9 83,2 84,4
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut (aktiv arbetsinsats), årsverken 116 112 113 92 90
*Balansomslutningen per 31.12.2021 innehåller 15 116 t€ i poster som hänför sig till derivathandel med el. De är genomgångsposter för bolaget.