Bolagets tjänster

Gemensamma upphandlingar

Vid utgången av 2021 hade Hansel 77 ramavtal, 45 dynamiska inköpssystem och 10 små upphandlingar (vid utgången av 2020: 83 ramavtal, 21 dynamiska inköpssystem och 4 små upphandlingar). Antalet kontraktsleverantörer vid utgången av året var 872 (föregående år: 642 leverantörer).

Hansels största kontrakt 2021 var distributionstjänster för Microsoft-behörigheter, där inköpsbeloppet uppgick totalt till 109 miljoner euro (2020: 57 mn euro). Det näst största kontraktet var it-konsultation med 85 miljoner euro (2020: 101 mn euro); tredje störst var livsmedel och non-food-produkter som uppgick till 80 miljoner euro (2020: 68 mn euro).

För de största beloppen bland de statliga kunderna stod Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Försvarsmakten och Senatkoncernen. De största kommunala kunderna var ständerna Helsingfors, Jyväskylä och Vanda, och de största högskolekunderna var Aalto-universitetet, Tammerfors högskolor och Helsingfors universitet.

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel, och alla kostnader och intäkter i anknytning till den faktureras av de kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen (se punkt 5.2 i noterna).

Konkurrensutsättningsservice

Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningsservice 2021 uppgick till 2,2 miljoner euro (2020: 2,0 mn euro). År 2021 fakturerades 182 konkurrensutsättningsprojekt (2020: 183 projekt) med ett sammanräknat värde om cirka 930 miljoner euro. Konkurrensutsättningstjänster tillhandahölls framför allt för it-projekt, anskaffning av utrustning och olika slags serviceupphandlingar. År 2021 uppställdes i samarbete med kunderna effektmål för 58 konkurrensutsättningsprojekt och en utfallsbedömning gjordes i 52 projekt.

Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet

Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten hade en fakturering på 402 000 euro (2020: 417 000 euro). En stor del av utvecklingsuppdragen anknöt till styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, kontraktshantering, utveckling av leverantörssamarbetet och ansvarsfrågor. Enheten deltog aktivt i det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino). År 2021 uppgick inkomsten från denna verksamhet till sammanlagt 304 000 euro (2020: 189 000 euro) som redovisas i övriga rörelseintäkter.