Inköpscentralens verksamhet

År 2021 var det andra helåret av Hansels tjänster till hela den finländska offentliga förvaltningen och det första året då beloppet av kontrakten överskred en miljard euro. Genomförandet av integrationsstrategin, vilket inleddes efter företags- och ägararrangemangen hösten 2019, framskrider väl och allt flera kommunala kunder har hittat Hansels serviceutbud.

Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling och i lagen om Hansel Ab. Enligt lagen om Hansel är bolagets kunder ministerierna och deras ämbetsverk, vissa andra statliga enheter, universiteten och högskolorna, Keva, kommunerna, samkommunerna, församlingarna samt övriga kommunala upphandlande enheter. Hansel ägs av staten (65 %) och Finlands Kommunförbund rf (35 %)

Hansel ska åstadkomma besparingar för staten genom att konkurrensutsätta och administrera upphandlingskontrakt för tjänster och produkter som genererar betydande fördelar vad gäller pris, kvalitet och processkostnader. Dessutom erbjuder Hansel tjänster för konkurrensutsättning av upphandling och tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet.

Hansel är en inköpscentral som genom sin verksamhet främjar upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna samt konkurrens genom att arrangera konkurrensutsättningar så att marknaden fungerar effektivt.

Bolaget finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för gemensam upphandling av kontraktsleverantörerna och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent beroende på föremålet för upphandlingen. År 2021 var den genomsnittliga serviceavgiften 0,88 procent (2020: 0,95 procent).

Hansel är medlem i

  • Helsingforsregionens handelskammare
  • ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
  • TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf
  • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
  • Interna revisorer rf
  • Oy Nooan Arkki Ab (miljöprogrammet Green Office)
  • Finnish Business & Society (FIBS) ry
  • Julkisten hankintojen yhdistys ry