Kurs mot målen med Upphandlingslotsen

I slutet av 2021 lanserade Hansel verktyget Upphandlingslotsen – ett gratis verktyg för strategisk upphandlingsledning och strategiuppföljning. Med Upphandlingslotsen kan organisationer ange, schemalägga och övervaka de mål som de ställt upp för sin upphandlingsverksamhet.

Målen kan vara relaterade till exempelvis strategisk upphandlingsledning, ledning genom information eller upphandlingskompetens. Därtill går det att ställa upp mål för enskilda upphandlingar, som att bevara den biologiska mångfalden, utnyttja innovation för problemlösning eller förbättra marknadens funktionsförmåga.

Verktyget har tagits fram för att stödja organisationers måluppfyllelse inom åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling. De mål för effektivare upphandling som fastställts i den nationella strategin för offentlig upphandling är färdigt inmatade i Upphandlingslotsen. Organisationerna kan sedan välja de mål som är relevanta för dem själva och dessutom komplettera verktyget med egna målsättningar.

Samdesign och sambruk

Hansel pilottestade Upphandlingslotsen under 2021 med sådana kunder som akut behövde dryfta sina egna mål. I gemensamma workshoppar med kundorganisationerna satte Hansels utvecklingschef tillsammans med organisationens upphandlingsansvariga och upphandlingspersonal upp mål. Det gav värdefull respons om verktyget, och det användes för vidareutveckling av Upphandlingslotsen under hösten.

”Upphandlingslotsen är inte bara ett verktyg för ledningen, utan den kan användas av alla inom organisationen som deltar i upphandlingar.”

Upphandlingslotsen är inte bara ett verktyg för ledningen, utan den kan användas av alla inom organisationen som deltar i upphandlingar. Med hjälp av ett inkluderande strategiverktyg är det enklare att ta till sig målen som spånats, sovrats och schemalagts av ledningen och de upphandlingsansvariga och sedan konkret genomföra dem som upphandlingsuppgifter. Måluppfyllelsen utvärderas och övervakas under upphandlingens livscykel.

När de som handhar upphandlingarna får vara med om att målsätta och diskutera de åtgärder med vilka de valda målen kan främjas genom upphandling är det också enklare att beakta målen vid upphandlingen och uppnå dem.

Full koll på upphandlingen i ett verktyg

Upphandlingslotsen gör det möjligt att använda ett enda verktyg för att spåna, sovra och schemalägga målen. Det sker på flera nivåer, för såväl hela upphandlingsverksamheten som enskilda upphandlingar. Dessutom fastställs för enskilda upphandlingar uppgifter med vilka målen ska uppnås, måluppfyllelsen följs upp och det skapas en helhetsbild.

Upphandlingslotsen har designats i samarbete med den tekniska systemleverantören i cirka två år och den kommer att vidareutvecklas för att ge upphandlande enheter ännu bättre stöd med att uppställa och uppnå målen.